Kascommissie

Kascommissie

De Kascommissie van G&CC Geijsteren (hierna genoemd ‘Commissie’).
De Commissie bestaat uit 3 personen. Leden van het vigerend verenigingsbestuur mogen geen zitting nemen in de Commissie

Definitie en procedure

Het is de taak van de Commissie van G&CC Geijsteren om de balans en de staat van baten en lasten met toelichting te onderzoeken, alsmede de doelmatigheid van de uitgaven en aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit te brengen. Daarnaast zal de Commissie een risico-inventarisatie maken die verdere toetsing van het financieel beleid van het verenigingsbestuur tot doel heeft.

Benoeming, bezetting en schema van aftreden

De commissie bestaat uit 3 leden welke zodanig aftreden dat er ieder jaar 1 lid aftreed en 1 nieuw lid aantreedt waarmee de maximale zittingsduur is bepaald op 3 jaar. Zo mogelijk wordt een reserve-lid benoemd.
Benoeming vindt plaats door de Algemene Leden Vergadering op voordracht van de Kascommissie dan wel door het Verenigingsbestuur.

Gestreefd wordt naar een dusdanige bezetting dat de onderwerpen financieel, juridisch en algemene bedrijfskennis evenwichtig zijn vertegenwoordigd.

Leden zullen geen recent verleden hebben in het bestuur van de vereniging of de Stichting.

Voor verder uitleg van uitvoering en werkwijze wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement, Artikel 6 en Artikel 9.

Huidige bezetting:

Piet van Aar
Marcus Gerrits
Pieter Jan Wasser

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord