EGA Handicap Systeem

EGA Handicap Systeem

Klik HIER voor het volledige EGA Handicap Systeem.
Klik HIER voor de wijzigingen in het EGA Handicap systeem 2016

Verkrijgen van een EGA handicap

Een speler kan zijn EGA handicap verkrijgen door het inleveren van een score boven de 36 stablefortpunten over 18 holes of boven de 18 stf punten over 9 holes, waardoor een verlaging van de hcp op of onder de 36 grens ontstaat.
Voor het inleveren van handicapscores over 9 holes gelden wel enkele voorwaarden:
a. Een speler moet van tevoren aangeven dat hij een 9-holes ronde zal spelen.
b. Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen (bijv. hole 1 – 9).
c. Een speler mag slechts één 9-holes Qualifying Score per dag inleveren.
d. De score mag geen onderdeel zijn van een 18-holes ronde.
e. Voor elk 9-holes parcours is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor playing handicaps vastgesteld.
f. Bij een ronde over 9 holes moeten 18 Stablefordpunten worden opgeteld ter verkrijging van een Qualifying Score over 18 holes.
g. De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ‘gratis’ 18 punten te compenseren.

Verandering van handicap

Een andere vernieuwing is dat spelers met een exact handicap van 11.5 of hoger handicapscores mogen inleveren over 9 holes. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij het verkrijgen van een handicap over 9 holes. Echter om 9-holes scores vergelijkbaar te maken met 18 holes geldt hier een gereduceerde bufferzone (zie onderstaande tabel):

De CBA = Computed Buffer Adjustment

De CBA moet worden toegepast bij:

1. Een Qualifying Wedstrijd over 18 holes.
2. Er minimaal 10 deelnemers (was voorheen 15) aan de wedstrijd zijn uit categorie 1-4.
3. De deelnemers moeten een actieve handicap hebben.
4. De CBA geldt ook voor categorie

Het verschuiven van de bufferzone

Het doel van de CBA-berekening is om het effect op de handicap van een score die onder niet normale omstandigheden (bijv. heftige weersomstandigheden) tot stand is gekomen te corrigeren naar wat het effect geweest zou zijn als de omstandigheden wel normaal geweest zouden zijn. Die correctie vindt plaats door de gehele bufferzone voor de individuele speler te verschuiven afhankelijk van de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden.
Indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, dan zal de bufferzone opwaarts(naar rechts) verschuiven, maximaal 1 punt.
Indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht, dan zal de bufferzoneneerwaarts (naar links) verschuiven, tot -4 punten.
Voor het bijbehorend schema klik op: Hareco_CBA_buffer_verschuivingV2.
Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Bij een CBA van -1 treedt een neerwaartse verschuiving (voor Handicap Categorie 3) op, waardoor een score van een speler van 32 Stablefordpunten in de buffer valt. Zijn Exact Handicap wordt niet verhoogd.
De bufferzone is, bij CBA -1, 32-35 Stablefordpunten, terwijl deze normaal gesproken 33-36 Stablefordpunten is.
De handicap van een andere deelnemer in dezelfde wedstrijd uit Handicap Categorie 3 zal bij een score van 36 punten bij een CBA van -1 met 0.3 worden verlaagd.
Als in een andere wedstrijd een speler uit Handicap Categorie 3 bij een CBA van +1, 37 Stablefordpunten heeft gescoord, dan wordt zijn handicap niet aangepast. Zijn score is immers in de bufferzone. De bufferzone is opwaarts verschoven.
Een andere deelnemer uit Handicap Categorie 3 die in dezelfde wedstrijd bij een CBA van +1, 33 Stablefordpunten heeft gescoord, ontvangt een verhoging van zijn handicap met 0.1,vanwege de verschuiving van de bufferzone.

Samenvoegen van wedstrijden gespeeld op dezelfde dag ten behoeve van CBA

De NGF ontvangt nogal eens de opmerking dat er op een club op dezelfde dag twee wedstrijden zijn gespeeld die een verschillende CBA-uitkomst geven, wat tot onbegrip bij de deelnemers aan de wedstrijd leidt. De NGF maakt u er graag op attent dat het samenvoegenvan twee wedstrijden om een CBA te berekenen uitkomst kan bieden, mits de omstandigheden en de wedstrijdvorm dezelfde zijn. De uitslag van de wedstrijd kan direct na afloop van de wedstrijd bekend worden gemaakt (de CBA is daarvoor niet van belang). Aan het eind van de dag kunnen de deelnemers de CBA op de site terugvinden

CBA en Reduction Only (RO); score geldt wel als handicapscore

Als de CBA tijdens een wedstrijd leidt tot Reduction Only, dan moeten de gemaakte scores wel als handicapscore worden aangemerkt volgens bepaling 3.6.2.b EGA Handicap Systeem.

Qualifying Condities en marker-eis

In de Nederlandse editie van het EGA Handicap Systeem editie staat bij de beschrijving van Handicap Conditions (is Qualifying Conditions) dat de scorekaart getekend moet zijn door een “approved marker”. Alle scores die voor handicapping in aanmerking komen (Exact Handicap en clubhandicap) moeten aan Qualifying Conditions voldoen. De NGF is van mening dat elke marker “approved” en gekwalificeerd is voor zijn taak als hij de spelregels kent; zijn speelsterkte is niet van belang. Die kwalificatie behaalt hij door het Golfregelexamen te halen. Als wij de spelers zeggen te vertrouwen, geldt dat zowel voor iemand die een clubhandicap wil behalen als voor de mensen die al een handicap hebben

Het behalen van een Clubhandicap ( GVB ) en EGA-handicap vanaf 1 Juli 2012

Vereisten voor het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) vanaf 1 juli

1. Golfbaanpermissie
De speler zal eerst een Golfbaanpermissie moeten behalen.Op advies van de golfprofessional geeft de golfclub de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een persoon niet doorstromen naar Clubhandicap 54. De golfbclub bepaalt zelf wanneer een golfer de Golfbaanpermissie verkrijgt.
2. Slagen voor het Golfregelexamen
Dit examen wordt afgenomen door de clubs onder verantwoordelijkheid van de Regel- en Handicapcommissie.
3. De speler speelt daarna een ronde met een marker die minimaal Clubhandicap54 (GVB) en het regelexamen heeft behaald. Hij scoort 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van Clubhandicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste clubhandicap van de speler wordt vastgesteld volgens de formule: Clubhandicap = 54 – (Stablefordpunten Q-kaart 18 holes – 36 )

Verlaging van clubhandicap en behalen EGA Handicap

Als een speler eenmaal Clubhandicap 54 of lager heeft behaald, dan kan hij zijn handicap verlagen.
De verlaging is 1 slag per punt meer dan 36 Stablefordpunten over een ronde van 18 holes, of meer dan 18 punten over een ronde van 9 holes.
Voorbeeld: een speler met handicap 42 haalt 38 punten bij het spelen van 18 holes. De speler zakt 1 slag per punt. In dit geval zakt de speler met 2 slagen bij 38 punten. De speler heeft nu Clubhandicap 40, waarbij voor een volgende ronde de clubhandicap differential weer opgeteld moet worden

Overgang van clubhandicap naar EGA Handicap

Als een speler een clubhandicap bezit en met een score van meer dan 36 Stablefordpuntende grens van Clubhandicap 37 passeert, dan kan de volgende regeling worden toegepast.
Eerst wordt de clubhandicap aangepast tot de grens van EGA Exact Handicap 36.0. Vervolgens wordt de handicap verlaagd met 0.5 per resterend Stablefordpunt (zie bepaling3.5 Appendix G clubhandicapsysteem).
Voorbeeld: een speler met Clubhandicap 39 behaalt 41 Stablefordpunten. De clubhandicapwordt eerst verlaagd met 3 x 1 punt tot EGA Exact Handicap 36.0. Vervolgens wordt de EGA Exact Handicap van 36.0 nog met 2 x 0.5 punt aangepast naar een EGA Exact Handicap van 35.

De jaarlijkse herziening

Als een speler vanaf 1 januari in enig jaar minimaal 4 handicapscores heeft ingeleverd, zal zijn handicap aan het einde van dat jaar worden bevestigd of aangepast. Hij zal in het daarop volgend jaar een zogenaamde actieve handicap bezitten, die op zijn handicapbewijs en op zijn handicapregistratiekaart met een * wordt aangegeven.
Een speler die in enig jaar minder dan vier scores heeft ingeleverd zal aan het einde van dat jaar geen bevestiging van zijn exact handicap ontvangen. Deze handicaps blijven onveranderd en zullen zonder * op het handicapbewijs worden vermeld.
De Handicapcommissie zal deze zogenaamde inactieve handicaps in dat jaar niet onderhouden, totdat de speler drie handicapscores in datzelfde jaar of het daaropvolgende jaar heeft ingeleverd.
Aan het eind van elk jaar zal de Handicapcommissie de actieve handicaps toetsen.

Alle Q-kaarten van het afgelopen jaar worden in de herziening betrokken.Minimaal moeten dat er 8 zijn. Als er minder dan 8 kaarten (maar 4 of meer)zijn ingeleverd in dat jaar worden deze tot 8 aangevuld uit het voorgaand jaar. Bij die minimaal 8 kaarten wordt de middelste score bepaald., dus niet hetgemiddelde. Dat is de MSS, de Median (=Middelste) Stableford Score. Let op: alleen voor de jaarlijkse herziening worden de scores van ingeleverdekaarten over 9 holes verdubbeld met een maximum van 18 punten. Deze middelste score wordt nu vergeleken met de zogenaamde EASS deEuropean Average (=Gemiddelde) Stableford Score. Deze is bepaald per handicapcategorie :

I

s het verschil tussen de MSS en EASS van de speler groter dan 2.9 dan wordtde handicap aangepast en wel met 1 punt bij een verschil van 3 tot 5 punten endaarboven met 2 punten.Dat kan dus zowel een verhoging als verlaging betekenen.

Jaarlijkse herziening en deelname aan wedstrijden

NGF-wedstrijden

Spelers kunnen alleen aan een NGF-wedstrijd deelnemen als zij beschikken over een actieve EGA handicap (* op het handicapbewijs).
Clubwedstrijden

De NGF beveelt alle clubs aan om in haar wedstrijdreglementen op te nemen, dat het beschikken over een actieve EGA handicap een voorwaarde zal zijn voor deelname aan Qualifying wedstrijden en belangrijke toernooien.
Als een speler een inactieve handicap heeft, zal hij alleen buiten mededinging aan Qualifying wedstrijden kunnen meedoen, omdat zijn handicap niet vergelijkbaar is met een actieve handicap. De speler kan op deze manier wel drie scores inleveren om weer een actieve handicap te verkrijgen. Spelers met een inactieve handicap kunnen wel aan gezelligheidswedstrijden meedoen. De clubs stelt uiteraard zelf de wedstrijdvoorwaarden vast.

Inloggen voor leden

 Wachtwoord vergeten
Onthoud wachtwoord